Elk bedrijf in Nederland is verplicht om haar klant(en) een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Deze kunnen vóór of tijdens de koop worden overhandigd c.q. er moet worden gemeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze kunnen worden ingezien of opgevraagd.

Voor dienstverleners zoals reclamebureaus geldt een uitzondering. Zij mogen vrij kiezen of ze hun algemene voorwaarden overhandigen, ter inzage leggen, verwijzen naar een elektronische adres of dat ze zijn opgenomen in alle documenten die gericht zijn tot de wederpartij en waarin de diensten in detail worden beschreven (vaak op de achterzijde van een offerte).

De algemene verkoopvoorwaarden van Oosterveld Design zijn overgenomen van het servicepunt van de branche-organisatie en zijn dus niet specifiek op haar toege-sneden. Ze vallen uiteen in een aantal hoofdpunten, namelijk:

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
2 De uitvoering van de overeenkomst
3 Inschakelen van derden
4 Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten
5 Gebruik van het resultaat
6 Honorarium en kosten
7 Betaling en opschorting
8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9 Garanties en vrijwaringen
10 Aansprakelijkheid
11 Overige bepalingen

Klik hier om het PDF-bestand met Algemene Leveringsvoorwaarden van Oosterveld Design in te zien of te downloaden.